Internetveikala Lietošanas Noteikumi un Nosacījumi

Vispārējā vienošanās

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latviešu lietas", reģistrācijas Nr. 40103481304, adrese: Rīga, 11. novembra krastmala 35, LV-1050, Latvija, ir uzņēmums, kas turpmāk tekstā saukts „Latviešu lietas”, nodrošina tīmekļa lapā www.latvjulietas.lv , turpmāk tekstā saukta Internetveikals un/vai Vietne un/vai Pārdevējs un/vai Mēs, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā Privātuma Aizsardzības Noteikumiem, Preču Piegādes un Preču Atgriešanas Noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Internetveikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Internetveikalam vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja patērētājs, turpmāk tekstā saukts Patērētājs un/vai Klients un/vai Pircējs un/vai Jūs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas uzņēmuma „Latviešu lietas” Internetveikalā piedāvātās suvenīru lelles, citus daiļamata meistaru izstrādājumus, suvenīrus un citus produktus, turpmāk tekstā sauktus Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kuras regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Privātums

Uzņēmums „Latviešu lietas” aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību, attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Uzņēmums „Latviešu lietas” iegūst no Patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt Patērētājam piemērotu pieeju uzņēmuma „Latviešu lietas” Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz nodrošināt, ka jūs būsiet informēts par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. „Latviešu lietas” nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

Uzņēmums „Latviešu lietas” nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. „Latviešu lietas” nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz “Latviešu lietas” īstenot servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt patērētāju atbalstu.

Uzņēmums „Latviešu lietas” pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. “Latviešu lietas” būs spiests atklāt Patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Uzņēmums „Latviešu lietas” veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja Klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Internetveikalā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Internetveikala darbības mērķis

Šo Interneta veikalu ir izveidojis un uztur uzņēmums „Latviešu lietas” un tā izplatīšanas partneri. Internetveikals ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un Klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē, un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

Produkti un pakalpojumi personīgai lietošanai

Šajā Internetveikalā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, un, ja vien produkta aprakstā nav teikts savādāk, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai kā suvenīri. Aizliegts tālāk pārdot vai pārpārdot saņemtos pakalpojumus vai paraugus. Uzņēmums „Latviešu lietas” patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma, produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc uzņēmuma “Latviešu lietas” vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

Informācijas aktualitāte

Uzņēmuma “Latviešu lietas” iespēju robežās precīzi norāda Internetveikalā pieejamo produktu aprakstu. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas, u.tml.) ir notikušas izmaiņas, „Latviešu lietas” nevar garantēt, ka produktu apraksti Internetveikalā uzreiz tiks pilnībā atjaunināti, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Internetveikalā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir uzņēmuma „Latviešu lietas”, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

Preces

Uzņēmuma „Latviešu lietas” pārdodamās Preces ir suvenīru lelles, citi daiļamata meistaru izstrādājumi, suvenīri un citi produkti, kas tiek pārdoti personīgai lietošanai kā suvenīri.

Uzņēmums „Latviešu lietas” ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai pārdodamo Preču, tai skaitā suvenīru leļļu un citu daiļamata meistaru izstrādājumu un citu suvenīru apraksts, noformējums, un jo īpaši to veids, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums atspoguļo latviešu daiļamata meistaru darbības praksē uzkrātās tautas mākslas tradīcijas un liecina tikai un vienīgi par to, ka visas pārdodamās Preces, tai skaitā suvenīru lelles, nebūtu sajaucamas ar speciālu, bērnu lietošanai paredzēto produkciju, kā arī lietojot Preces, tās neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.

Mūsu suvenīru Preces ir daiļamata meistaru amatniecības izstrādājumi, kas atspoguļo latviešu tautas mākslas tradīcijas, tādēļ tiek pārdotas tādas kādas tās ir. Šo preču vienīgais mērķis ir priecēt acis, radot mājīgu un skaistu vidi. Ja pircējs suvenīru precēm izlemj atrast citu vai papildus pielietojumu, tad pircējs pats par to uzņemas pilnu atbildību.

Cenu veidošanas politika

Tīmekļa lapā www.latvjulietas.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā, tomēr cenas var tikt norādītas arī citā valūtā, ja tirdzniecība paredzēta valstī, kuras valūta nav eiro. Uzņēmums “Latviešu lietas” cenšas nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nav iespējams garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, “Latviešu lietas” sazināsies ar jums un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja saprātīgā laikā sazināties ar jums nebūs iespējams, jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Katrā pasūtījumā papildus var tikt iekļauts 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Preču cena ir bez PVN tikmēr, kamēr uzņēmums “Latviešu lietas” nav PVN maksātājs atbilstoši Latvijas Republikas PVN likuma 59.pantam.

Precēm var tikt piemērots Latvijas likumdošanā paredzētais PVN vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti Latvijas vai klienta valsts likumdošanā. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā. Pasūtījuma kopējā galīgā cena, ieskaitot piegādes izdevumus un visus nodokļus tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas.

Preču piegāde

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, izmantojot norādīto preču pārvadājumu kompāniju pakalpojumus. Ar informāciju par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, mēs aicinām jūs iepazīties mūsu „Preču piegādes noteikumos”.

Preču atgriešanas noteikumi

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atgriešanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām jūs iepazīties ar „Preču atgriešanas noteikumiem”.

Lietotāja pienākumi

Veicot jebkādas darbības un/vai izvietojot pasūtījumus Internetveikala interneta mājas lapā  vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Internetveikalā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu.

Izvietojot  pasūtījumu Internetveikalā, jūs apstiprināt, ka esat rūpīgi iepazinušies un piekrītat šeit izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem un Piegādes noteikumiem.

Jums kā Internetveikala lietotājam vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Internetveikalā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Internetveikala darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt „Latviešu lietas”, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

Trešo personu atbildība

Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Internetveikala saites. Internetveikalā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu vai mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Internetveikala saites, un norādām uz to, ka citās tīmekļa vietnēs norādītā informācija par mūsu Internetveikala piedāvājumu var būt novecojusi vai nepatiesa, un mēs negarantējam šādu citu tīmekļa vietņu piedāvājumu izpildi, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu interneta vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem uzņēmums „Latviešu lietas” nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Internetveikalu.

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem uzņēmums „Latviešu lietas” nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Internetveikalam; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Internetveikalā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Internetveikala izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

Uzņēmums „Latviešu lietas” nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Internetveikalu vai tās izmantošanu , vai nespēju izmantot Internetveikalu no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

Pretenzijas par autortiesībām

Viss šī Internetveikala saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Internetveikala reklamēšanai trešo pušu resursos, ir uzņēmuma „Latviešu lietas” īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai: Jums ir tiesības veidot Internetveikala satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai: Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt uzņēmuma „Latviešu lietas” Internetveikalu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.latvjulietas.lv ). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda uzņēmuma „Latviešu lietas” Internetveikals, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.latvjulietas.lv).

Kompensācija

Jūs apņematies kompensēt, aizstāvēt un aizsargāt uzņēmumu “Latviešu lietas” no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtajos apliecinājumos vai garantijās, vai šī Internetveikala izmantošanā no jūsu puses.

Strīdu izskatīšanas kārtība

Ja saistībā ar šo Internetveikalu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Internetveikala apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, jo šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas Eiropas Parlamenta Regulas 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām.

Ja starp uzņēmumu “Latviešu lietas” un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: Brīvības ielā 55, Rīga, Latvija, LV – 1010. Ja starp uzņēmumu „Latviešu lietas” un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.

Piekrišana elektroniskai informācijas saņemšanai

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šī Internetveikala, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo „Latviešu lietas” nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Internetveikala.

Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Internetveikala pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad uzņēmums „Latviešu lietas” klientu informē par vispārēju akciju Internetveikalā, kura attiecās uz visām Internetveikalā piedāvājuma precēm.

Vispārīgie noteikumi

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un uzņēmumu „Latviešu lietas” noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Internetveikala vietnes un tā satura lietošanu no jūsu puses.

„Latviešu lietas” ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Internetveikalā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Internetveikalu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. „Latviešu lietas” patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Internetveikalu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un uzņēmumu „Latviešu lietas”. Gadījumi, kad uzņēmums „Latviešu lietas” nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Nepārvarama vara

„Latviešu lietas” nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus „Latviešu lietas” saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras darbības pārtraukumu. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā „Latviešu lietas” savu iespēju robežās centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

Privātuma Aizsardzības Noteikumi

Datu apstrādes apjoms

Uzņēmums „Latviešu lietas” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami  uzņēmuma „Latviešu lietas” komercdarbības veikšanai. Uzņēmums „Latviešu lietas” arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Uzņēmums „Latviešu lietas” apstrādās personas datus tā, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi.  Uzņēmums „Latviešu lietas” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai uzņēmuma „Latviešu lietas” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams uzņēmuma „Latviešu lietas” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei, un gadījumā, ja Internetveikals tiek nodots cita uzņēmuma rīcībā, vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu aktualizācija

Uzņēmums „Latviešu lietas” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem.  Uzņēmums „Latviešu lietas” ir tiesīgs izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Uzņēmums „Latviešu lietas” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

Uzņēmums „Latviešu lietas” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ  „Latviešu lietas” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus  „Latviešu lietas” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu uzņēmumam „Latviešu lietas” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par uzņēmuma „Latviešu lietas” produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, uzņēmumam „Latviešu lietas” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj uzņēmumam „Latviešu lietas” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes

Uzņēmums „Latviešu lietas” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses

Uzņēmums „Latviešu lietas” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas saprātīgi nepieciešams komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu datu aizsardzību. Uzņēmums „Latviešu lietas” ir tiesības nodot Personas datus uzņēmuma „Latviešu lietas” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz uzņēmumam „Latviešu lietas” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos  uzņēmums „Latviešu lietas” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Uzņēmums „Latviešu lietas” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

Uzņēmums „Latviešu lietas” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

·         Klients ir devis savu piekrišanu;

·         Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

·         Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

·         Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvos aktus attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu,  uzņēmums „Latviešu lietas” informēs Datu subjektu par:

Personas datiem, ko  „Latviešu lietas” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);

·         datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;

·         mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;

·         un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

Uzņēmums „Latviešu lietas” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. Uzņēmums „Latviešu lietas” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, uzņēmums „Latviešu lietas” ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmums „Latviešu lietas” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar  uzņēmumu "Latviešu lietas" pa e-pastu: latvjulietas@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 26521645

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Uzņēmums „Latviešu lietas” ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami uzņēmuma „Latviešu lietas” tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

 
0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru. 

 .